top of page

Algemene voorwaarden

Aanmelding

 • Aanmelding kan via de telefoon of mail. Er volgt een gratis telefonisch intake gesprek. Daarna start de behandeling en worden de sessies in rekening gebracht.

 • Er kan zonder verwijzing worden aangemeld. 

 • Wanneer het nodig is zal de therapeut informatie aanvragen bij de huisarts/verwijzer. Dit gebeurd in overleg en met uw goedkeuring.

 

Behandeling

 • In het begin worden samen met u behandeldoelen opgesteld. 

 • Deze doelen zijn de leidraad voor de therapie en worden regelmatig met u geëvalueerd. 

 • Een sessie duurt 45 minuten. De overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding en verslaglegging.

 • Een sessie kan face-to-face, via beeldbellen, via de telefoon of in een combinatie hiervan plaatsvinden. Zowel de telefonische als live sessies worden in rekening gebracht.

 • Bij tussentijdse overlegmomenten, zoals een telefonisch contact, het aansluiten bij een overleg op school of andere voorkomende situaties, waarbij ruimschoots tijd van de therapeut wordt gevraagd, kunnen hier naar redelijkheid kosten aan verbonden zijn en in rekening worden gebracht.

 • Wanneer er buiten de gereserveerde tijd gebruik wordt gemaakt van de diensten van de vaktherapeut wordt deze tijd per kwartier doorberekend.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Kan de afspraak niet door gaan? Geen probleem. Het is fijn als dat zo snel mogelijk gemeld wordt. We proberen de afspraak op een ander moment die week te plannen. Of dat lukt is afhankelijk van de bezetting.

 • Afspraken die niet door kunnen gaan dienen binnen 24 uur afgezegd te worden. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om kinderen af te melden wanneer de afspraak niet door kan gaan. Ook wanneer afspraken op school plaatsvinden. Afmelden kan via de mail of via de telefoon. Een WhatsApp bericht is het meest effectief. Info@ontwikkelinginbeweging.nl of +31 6 39 81 45 79.

 • PMT afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht.

 • De weerbaarheidstraining kan niet worden verplaatst en wordt altijd in rekening gebracht.

 

Schade

 • De aangeboden oefeningen zijn op eigen risico. OIB is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft tijdens een sessie of door het bezoeken van de praktijk. Dit omvat ook zoekgeraakte spullen.

 

Dossier voering

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dit is onderander nodig voor het bewaken van het proces.

 • Het dossier blijft eigendom van de therapeut. 15 jaar na afronding van de sessies wordt het dossier vernietigd.

 • In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor derden overleg, achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliënt dossiers niet inzien, tenzij cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

 • De cliënt heeft recht op het inzien van zijn/haar dossier. Hij of zij mag het dossier niet mee nemen maar kan wel een kopie aanvragen. Wanneer de cliënt een andere visie heeft op de verslaglegging mag de cliënt vragen of de verslaglegging kan worden aangepast of zijn/haar visie kan worden toegevoegd.  

 • Voor het dossierbeheer, inzage recht en wijze van communicatie gelden de AVG regels zoals beschreven in de beroepscode van de website Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

 • Door ondertekenen van de behandelovereenkomst geeft u toestemming tot dossier voering. 

 

Geheimhouding

 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij via de cliënt of een andere bron heeft gekregen.

 • De therapeut zal niet informatie delen met ouders/verzorgers wanneer de cliënt hier expliciet naar vraagt. Uitzondering op deze regel is wanneer de therapeut inschat dat de informatie zal leiden tot schadelijk gedrag voor de cliënt zelf of anderen, of wanneer het illegale handelingen zijn.

 

Vergoeding en betaling

 • PMT wordt door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed. U dient zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekering wat uw voor vergoeding zijn. De therapeut is aangesloten bij FVB, NVPMT en is geregistreerd bij registratie vaktherapie (zie contactgegevens). De vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.

 • In het geval van vergoeding via de zorgverzekering dient de factuur eerst door de ouder/verzorgers van de cliënt zelf betaald te worden. Hij of zij kan vervolgens de vergoeding indienen bij de zorgverzekering.

 • De betaling dient binnen 14 dagen na facturatie datum voldaan te zijn.

 • Ook wanneer de zorgverzekering niet of deels uit betaald moet de factuur door de ouders/verzorgers van de cliënt betaald worden. 

 • Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen dagen voldaan is is de cliënt in verzuim. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

 • Wanneer de behandeling van de therapie wordt vergoed door uw gemeente, dan zorgt OIB voor de facturering richting de gemeente. In sommige gevallen dient u dan nog eerst een gedeelte van de kosten bij uw zorgverzekeraar te declareren, wij sturen dan de benodigde factuur hiervoor naar u op. Uw gemeente kan deze werkwijze aan u uitleggen. OIB staat buiten deze afspraken en regelingen.

 

Klachtenregeling

 • Wanneer de cliënt en klacht heeft meld deze dan bij voorkeur tot de therapeut. De therapeut zal de klacht met u opnemen en samen zoeken naar een gewenste oplossing.

 • Klachtenregeling gaat via de NFG klachtencommissie. U kunt hier meer informatie vinden.

 • Wanneer de klacht niet opgelost kan worden is uiteindelijk de Nederlandse wet leidend.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is de therapeut verplicht dit te melden volgens artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg. 

 • Iedere therapeut met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig Thuis, te melden. 

 • Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig Thuis, informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

 

Wijzigingsbeding algemene voorwaarden

 • OIB is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken.

bottom of page